Euskaraldia zelan bizi dugu? Etxealdia honek, pandemiaren eritasunak mugatzen ote du benetan gure hizkuntz jarduna?
Goizero kezka berri batekin esnatzen naiz.

gaztelumendi.eus

zaindu maite duzun hori :-)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store